Vologda Region

Senators by region

Yury Vorobyov Yury Vorobyov
Deputy Speaker of the Federation Council
Oleg Kuvshinnikov Oleg Kuvshinnikov
Member of the Federation Council Committee on Agriculture and Food Policy and Environmental Management
Olga Danilova Olga Danilova
Member of the Federation Council Committee on Social Policy